• ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบ MODIS 8866 total views 428 recent views

  ระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 28 กุมภาพันธ์ 2567
 • พิกัดที่เกิดเหตุพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 3 total views 3 recent views

  สำหรับ สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 27 กุมภาพันธ์ 2567
 • จุดบุกรุกพื้นที่ป่า 422 total views 42 recent views

  แสดงจุดบุกรุกพื้นที่ป่าด้วยระบบพิทักษ์ไพร (ระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ )
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 27 กุมภาพันธ์ 2567
 • การเกิดไฟไหม้ป่า 65 total views 17 recent views

  เป็นข้อมูล การเกิดไฟไหม้ป่า ในเขตป่า ที่กรมป่าไม้ได้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 9 มกราคม 2567
 • สถิติการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 209 total views 14 recent views

  พระราชบัญญํติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 14 กันยายน 2566