• พิกัดที่เกิดเหตุพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 25 total views 7 recent views

    สำหรับ สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
    สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 19 เมษายน 2567