พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
  • ป่าสงวนแห่งชาติ 28 recent views

    ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ คือ ป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507...
    สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 6 มิถุนายน 2566
  • รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ 10 recent views

    โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน...
    สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 6 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).