• ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบ MODIS 9983 total views 269 recent views

  ระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 15 เมษายน 2567
 • สถิติคดีพบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 7 total views 7 recent views

  สถิติคดีพบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตค 65 ถึง 30 กย 66)
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 4 เมษายน 2567
 • ชุดข้อมูลการขอใช้เครื่องพล็อตเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1239 total views 34 recent views

  ศทส. ให้บริการพิมพ์แผ่นภาพขนาดใหญ่ A0 - A4 โดยผ่านแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องพล็อตเตอร์ศูนย์สารสนเทศ ส่วนระบบสารสนทเทศและภูมิสารสนเทศ รับผิดชอบ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 เมษายน 2567
 • สถิติป่าไม้ 178 total views 14 recent views

  รวมหนังสือสถิติกรมป่าไม้ ตั้งแต่ สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2539 (1996) - ปัจจุบัน
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 เมษายน 2567
 • การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า 51 total views 6 recent views

  การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ได้แก่ เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน การชลประทาน การไฟฟ้า การเหมืองแร่ ทางศาสนา การขุดดินทราย...
  กองการอนุญาต 29 มีนาคม 2567
 • การเกิดไฟไหม้ป่า 113 total views 16 recent views

  เป็นข้อมูล การเกิดไฟไหม้ป่า ในเขตป่า ที่กรมป่าไม้ได้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 29 มีนาคม 2567
 • การอนุญาตตาม พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ 31 total views 7 recent views

  การอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545
  กองการอนุญาต 29 มีนาคม 2567
 • พื้นที่ป่าไม้ 857 total views 93 recent views

  พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย โดยมีข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2516 – 2565 และการเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ป่าของประเทศ ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564...
  สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 22 กุมภาพันธ์ 2567
 • ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน 393 total views 20 recent views

  ข้อมูลป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
  สำนักจัดการป่าชุมชน 14 กุมภาพันธ์ 2567
 • ป่าสงวนแห่งชาติ 3210 total views 137 recent views

  ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ คือ ป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507...
  สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 12 มกราคม 2567
 • พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น 133 total views 5 recent views

  ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการคำนวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งคิดจากจำนวนกล้าไม้ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน และแจกจ่ายในปีนั้นๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปลูกภายในปีเดียวกันกับที่แจกจ่ายกล้าไม้...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 11 มกราคม 2567
 • จำนวนผู้ขอรับกล้าไม้ 53 total views 9 recent views

  ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการคำนวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งคิดจากจำนวนกล้าไม้ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน และแจกจ่ายในปีนั้นๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปลูกภายในปีเดียวกันกับที่แจกจ่ายกล้าไม้...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 11 มกราคม 2567
 • จำนวนกล้าไม้ที่แจกจ่าย 39 total views 6 recent views

  ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการคำนวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งคิดจากจำนวนกล้าไม้ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน และแจกจ่ายในปีนั้นๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปลูกภายในปีเดียวกันกับที่แจกจ่ายกล้าไม้...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 11 มกราคม 2567
 • ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 1467 total views 63 recent views

  ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมป่าไม้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
  สำนักบริหารกลาง 25 ตุลาคม 2566
 • ข้อมูลพื้นที่ผลการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 188 total views 5 recent views

  พื้นที่โครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมโดยสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ที่ปลูกในพื้นที่เอกชน
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 14 กันยายน 2566
 • รายชื่อผู้บริหารกรมป่าไม้ ( ไทย/อังกฤษ ) 2537 total views 75 recent views

  รายชื่อผู้บริหารกรมป่าไม้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  สำนักบริหารกลาง 14 กันยายน 2566
 • สถิติการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 260 total views 19 recent views

  พระราชบัญญํติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 14 กันยายน 2566
 • สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ภายใต้โดเมน forest.go.th 2216 total views 52 recent views

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ภายใต้โดเมน forest.go.th รายวัน จัดเก็บข้อมูลโดยใช้บริการ Google Analytics
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กรกฎาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).