• พื้นที่ป่าไม้ 553 total views 128 recent views

    พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย โดยมีข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2516 – 2565 และการเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ป่าของประเทศ ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564...
    สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 22 กุมภาพันธ์ 2567
  • ชนิดพันธุ์พืชที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 29 total views 3 recent views

    ชนิดพันธุ์พืชที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
    สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 15 ธันวาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).