ชนิดพันธุ์พืชที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ชนิดพันธุ์พืชที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
* อีเมลผู้ติดต่อ biodiversitydivision.forest@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • อื่นๆ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_bio/homepage/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 ธันวาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 15 ธันวาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2555
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
สร้างในระบบเมื่อ 15 ธันวาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 ธันวาคม 2566