• คลังความรู้เรื่องไผ่ 28 total views 3 recent views

  ไผ่ในสวนสมเด็จฯ
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 5 มกราคม 2567
 • ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 2087 total views 7 recent views

  ระบบฐานข้อมูล (Database system) - ข้อมูลพรรณพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน - อนุกรมวิธาน - ข้อมูลสถานะตามบัญชี Cites/ตามสถานภาพกฎหมาย - รูปภาพพรรณพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน -...
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 20 ธันวาคม 2566
 • ชนิดพันธุ์ไลเคนที่สำรวจพบในป่าสงวนแห่งชาติ 37 total views 6 recent views

  ชนิดพันธุ์ไลเคนที่สำรวจพบในป่าสงวนแห่งชาติ
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 ธันวาคม 2566
 • ชนิดพันธุ์เห็ดราที่สำรวจพบในป่าสงวนแห่งชาติ 24 total views 3 recent views

  ชนิดพันธุ์เห็ดราที่สำรวจพบในป่าสงวนแห่งชาติ
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 ธันวาคม 2566
 • ชนิดพันธุ์แมลงที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 22 total views 5 recent views

  ชนิดพันธุ์แมลงที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 15 ธันวาคม 2566
 • ชนิดพันธุ์พืชที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 28 total views 2 recent views

  ชนิดพันธุ์พืชที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 15 ธันวาคม 2566
 • ชนิดพันธุ์สัตว์ที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 24 total views 4 recent views

  ชนิดพันธุ์สัตว์ที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 15 ธันวาคม 2566
 • สื่อวีดิทัศน์วนเกษตรยั่งยืน 1327 total views 34 recent views

  สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในด้านวนเกษตรยั่งยืน มีอยู่ 8 ตอน ในรูปแบบวิดีทัศน์ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ YouTube
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 9 พฤศจิกายน 2566
 • คลังความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาไม้เพื่อเศรษฐกิจ 42 total views 5 recent views

  โครงการวิจัยและพัฒนาไม้หอมแก่นจันทร์เพื่อการค้า, ไม้เทพทาโรเพื่อเศรษฐกิจ คู่มือการศึกษาวิจัยเพื่อการปลูกไม้เศรษฐกิจ เป็นต้น
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 26 ตุลาคม 2566
 • คลังความรู้เรื่องไม้สน 22 total views 3 recent views

  การปรับปรุงพันธุ์ไม้สนในประเทศไทย
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 26 ตุลาคม 2566
 • คลังความรู้เรื่องไม้สัก 1571 total views 58 recent views

  คลังความรู้ด้านไม้สัก 1. องค์ความรู้ไม้สักไทย 2. โรคและแมลงศัตรูสัก 3. การปลูกและการจัดการสวนป่าสัก 4. การขยายพันธุ์สัก 5. เมล็ดและการเพาะเมล็ดสัก 6....
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 26 ตุลาคม 2566
 • คลังความรู้เรื่องเห็ด 28 total views 6 recent views

  เห็ดโคนกับปลวกและการเพาะเลี้ยงเห็ดโคน 2. เห็ดราทำลายไม้ 3. เห็ดในตระกร้าของวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 26 ตุลาคม 2566
 • ภารกิจหน้าที่ 1176 total views 32 recent views

  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีภารกิจหน้าที่ ดังนี้ 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านป่าไม้ และความหลากหลายทางขีวภาพแบบบูรณาการ 2. พัฒนาศักยภาพผลการวิจัยด้านป่าไม้...
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 สิงหาคม 2566
 • ข้อมูลผู้บริหาร 1290 total views 25 recent views

  ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 สิงหาคม 2566
 • จัดซื้อจัดจ้าง 834 total views 20 recent views

  จัดซื้อจัดจ้างกรมป่าไม้ จัดซื้อจัดจ้างสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ราคากลางในระบบ e-GP ผู้ชนะการเสนอราคา
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 สิงหาคม 2566
 • เกร็ดความรู้ 579 total views 15 recent views

  องค์ความรู้ ในรูปแบบของ infographic
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 สิงหาคม 2566
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 829 total views 20 recent views

  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2560-2579 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • โครงสร้างองค์กร 1056 total views 26 recent views

  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้มีการแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามอำนาจการบริหาร โดยมีหน่วยงานที่ตั้งส่วนกลาง และหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ส่วนภูมิภาค
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 17 กุมภาพันธ์ 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).