• ทำเนียบรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 118 total views 6 recent views

  ทำเนียบรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552 ถึงปัจจุบัน
  กลุ่มงานจริยธรรม 21 มิถุนายน 2567
 • ความเป็นมาของโครงการภายใต้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 125 total views 12 recent views

  ความเป็นมาของโครงการภายใต้ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 21 มิถุนายน 2567
 • รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ 497 total views 23 recent views

  โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน...
  สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 20 มิถุนายน 2567
 • ภารกิจหน้าที่และโครงสร้างองค์กร 233 total views 8 recent views

  ภารกิจหน้าที่และโครงสร้างของสำนักจัดการป่าชุมชน
  สำนักจัดการป่าชุมชน 14 มิถุนายน 2567
 • รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรร... 731 total views 28 recent views

  รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ รายไตรมาสที่ 1 - 4
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 12 มิถุนายน 2567
 • สถิติป่าไม้ 256 total views 24 recent views

  รวมหนังสือสถิติกรมป่าไม้ ตั้งแต่ สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2539 (1996) - ปัจจุบัน
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 มิถุนายน 2567
 • รายงานประจำปี 169 total views 5 recent views

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของส่วนผลิตกลัาไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ประกอบด้วย - แผน/ผล การเพาะชำกล้าไม้ - ชนิดกล้าไม้ 10 อันดับ ที่แจกจ่ายมากที่สุด - สรุปผลการดำเนินงาน...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 10 มิถุนายน 2567
 • คู่มือประชาชนการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในที่ดินเอกชน 116 total views 12 recent views

  คู่มือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน ผู้สนใจปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูก ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจแบบครบวงจร เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการปลูก...
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 19 เมษายน 2567
 • ป่านันทนาการ 30 แห่ง ในประเทศไทย 56 total views 17 recent views

  ป่านันทนาการ หมายความว่า พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อธิบดีประกาศกำหนดเป็นแห่ง ๆ ไป เพื่อให้บริการหรือให้ความสะดวกแก่ประะชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามระเบียบกรมป่าไม้...
  สำนักจัดการป่านันทนาการ 11 มีนาคม 2567
 • การแจกจ่ายกล้าไม้ 126 total views 5 recent views

  บันทึกการแจกจ่ายกล้าไม้ของหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ สามารถให้บริการแจกกล้าไม้ผ่านการจองผ่านระบบ (สำหรับหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ที่มีความพร้อม)
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 17 พฤศจิกายน 2566
 • ระเบียบว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ 152 total views 6 recent views

  ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2562
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 25 ตุลาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).