• สถิติป่าไม้ 65 total views 7 recent views

  รวมหนังสือสถิติกรมป่าไม้ ตั้งแต่ สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2539 (1996) - ปัจจุบัน
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 กันยายน 2566
 • ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบ MODIS 5936 total views 152 recent views

  ระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 22 กันยายน 2566
 • เกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกล้าไม้ 65 total views 14 recent views

  เกร็ดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกล้าไม้
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 19 กันยายน 2566
 • ที่อยู่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัด 95 total views 16 recent views

  ข้อมูลรายชื่อหน่วยงาน ทื่ต้ัง และเบอร์โทรติดต่อสำหรับการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ของกรมป่าไม้
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 18 กันยายน 2566
 • สรุปผลการแจกจ่ายกล้าไม้ 64 total views 12 recent views

  ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการคำนวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งคิดจากจำนวนกล้าไม้ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน และแจกจ่ายในปีนั้นๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปลูกภายในปีเดียวกันกับที่แจกจ่ายกล้าไม้...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 15 กันยายน 2566
 • ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ 50 total views 8 recent views

  ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2562
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 15 กันยายน 2566
 • การแจกจ่ายกล้าไม้ 55 total views 8 recent views

  บันทึกการแจกจ่ายกล้าไม้ของหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ สามารถให้บริการแจกกล้าไม้ผ่านการจองผ่านระบบ (สำหรับหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ที่มีความพร้อม)
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 15 กันยายน 2566
 • เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสวนป่า 41 total views 9 recent views

  การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นการขึ้นทะเบียนด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการทำไม้ที่ปลูก เช่น การตัดโค่น...
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 14 กันยายน 2566
 • เนื้อที่สวนป่าที่ขึ้นทะเบียน 10 total views 8 recent views

  จำนวนเนื้อที่ของเกษตรการีท่ได้ขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลนืในแต่ละพื้นที่
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 14 กันยายน 2566
 • แปลงสวนป่าท่ีขึ้นทะเบียน 7 total views 7 recent views

  จำนวนแปลงของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนสวนป่าในแต่ละพื้นที่
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 14 กันยายน 2566
 • พื้นที่ป่าไม้ 137 total views 28 recent views

  พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย โดยมีข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2516 – 2565 และการเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ป่าของประเทศ ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564...
  สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 14 กันยายน 2566
 • ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 715 total views 50 recent views

  ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมป่าไม้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
  สำนักบริหารกลาง 14 กันยายน 2566
 • ข้อมูลพื้นที่ผลการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 99 total views 7 recent views

  พื้นที่โครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมโดยสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ที่ปลูกในพื้นที่เอกชน
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 14 กันยายน 2566
 • ป่าสงวนแห่งชาติ 682 total views 120 recent views

  ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ คือ ป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507...
  สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 14 กันยายน 2566
 • ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน 253 total views 10 recent views

  ข้อมูลป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
  สำนักจัดการป่าชุมชน 14 กันยายน 2566
 • รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ 97 total views 11 recent views

  โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน...
  สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 14 กันยายน 2566
 • รายชื่อผู้บริหารกรมป่าไม้ ( ไทย/อังกฤษ ) 1433 total views 59 recent views

  รายชื่อผู้บริหารกรมป่าไม้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  สำนักบริหารกลาง 14 กันยายน 2566
 • สถิติการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 55 total views 9 recent views

  พระราชบัญญํติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 14 กันยายน 2566
 • ต้นไม้ในแปลงสวนป่าที่ขึ้นทะเบียน 5 total views 3 recent views

  จำนวนต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสวนป่าในแต่ละพื้นที่
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 14 กันยายน 2566
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 5 total views 5 recent views

  การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12 กันยายน 2566
 • รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรร... 352 total views 17 recent views

  รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 4
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 8 กันยายน 2566
 • ภารกิจหน้าที่และโครงสร้างองค์กร 128 total views 10 recent views

  ภารกิจหน้าที่และโครงสร้างของสำนักจัดการป่าชุมชน
  สำนักจัดการป่าชุมชน 5 กันยายน 2566
 • ภารกิจหน้าที่ 800 total views 30 recent views

  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีภารกิจหน้าที่ ดังนี้ 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านป่าไม้ และความหลากหลายทางขีวภาพแบบบูรณาการ 2. พัฒนาศักยภาพผลการวิจัยด้านป่าไม้...
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 สิงหาคม 2566
 • ข้อมูลผู้บริหาร 848 total views 32 recent views

  ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 สิงหาคม 2566
 • จัดซื้อจัดจ้าง 522 total views 22 recent views

  จัดซื้อจัดจ้างกรมป่าไม้ จัดซื้อจัดจ้างสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ราคากลางในระบบ e-GP ผู้ชนะการเสนอราคา
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 สิงหาคม 2566
 • สื่อวีดิทัศน์ 863 total views 36 recent views

  สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ในรูปแบบวิดีทัศน์ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ YouTube Facebook
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 สิงหาคม 2566
 • ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 1605 total views 68 recent views

  ข้อมูลพรรณพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน ภูมิปัญญา ประกอบด้วย อนุกรมวิธาน รูปแบบ ระบบฐานข้อมูล (Database system) ข้อมูลสถานะตามบัญชี Cites/ตามสถานภาพกฎหมาย รูปแบบ ระบบฐานข้อมูล...
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 สิงหาคม 2566
 • เกร็ดความรู้ 377 total views 18 recent views

  องค์ความรู้ ในรูปแบบของ infographic
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 สิงหาคม 2566
 • รายงานประจำปี 82 total views 5 recent views

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของส่วนผลิตกลัาไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ประกอบด้วย - แผน/ผล การเพาะชำกล้าไม้ - ชนิดกล้าไม้ 10 อันดับ ที่แจกจ่ายมากที่สุด - สรุปผลการดำเนินงาน...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 28 กรกฎาคม 2566
 • พิกัดป่าชุมชน 211 total views 15 recent views

  เป็นพิกัดกลางแปลง ที่สามารถแสดงข้อมูลพื้นฐานของป่าชุมชนนั้นๆ ได้ เเต่ไม่ระบุขอบเขตป่าชุมชน สะดวกในการเข้าถึง
  สำนักจัดการป่าชุมชน 19 กรกฎาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).