พบ 52 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • ทำเนียบรายชื่อ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ 5 recent views

  ทำเนียบรายชื่อ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้
  กลุ่มงานจริยธรรม 1 กันยายน 2565
 • โครงสร้างของกลุ่มงานจริยธรรม 3 recent views

  โครงสร้างกลุ่มงานจริยธรรม
  กลุ่มงานจริยธรรม 1 กันยายน 2565
 • อำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานจริยธรรม 2 recent views

  อำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานจริยธรรม
  กลุ่มงานจริยธรรม 1 กันยายน 2565
 • ข้อมูลจุดบุกรุกพื้นที่ป่าจากระบบพิทักษ์ไพร กรมป่าไม้ 1 recent views

  แสดงจุดบุกรุกพื้นที่ป่าด้วยระบบพิทักษ์ไพร (ระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ )
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 29 สิงหาคม 2565
 • Report-2022 10 recent views

  รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 3
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 18 สิงหาคม 2565
 • ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมป่าไม้ 13 recent views

  ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมป่าไม้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
  สำนักบริหารกลาง 12 กรกฎาคม 2565
 • สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ภายใต้โดเมน forest.go.th 37 recent views

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ภายใต้โดเมน forest.go.th รายวัน จัดเก็บข้อมูลโดยใช้บริการ Google Analytics
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 กรกฎาคม 2565
 • รายชื่อผู้บริหารกรมป่าไม้ ( ไทย/อังกฤษ ) 42 recent views

  รายชื่อผู้บริหารกรมป่าไม้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  สำนักบริหารกลาง 5 กรกฎาคม 2565
 • สื่อประชาสัมพันธ์ 18 recent views

  คลิปวีดีโอองค์ความรู้ และนันทนาการ
  สำนักบริหารกลาง 5 กรกฎาคม 2565
 • เกร็ดความรู้ 10 recent views

  องค์ความรู้ ในรูปแบบของ infographic
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 • สื่อวีดิทัศน์ 24 recent views

  สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ในรูปแบบวิดีทัศน์ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ YouTube Facebook
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 • คลังความรู้ 28 recent views

  องค์ความรู้ด้านต่างๆ 1.ไม้เศรษฐกิจ 2.การปรับปรุงพันธุ์และการปลูกสร้างสวนป่า 3.แมลงและจุลชีววิทยา 4.ผลผลิตป่าไม้ 5.อุตสาหกรรมป่าไม้ 6.พลังงานจากไม้ 7.เศรษฐกิจป่าไม้...
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • จัดซื้อจัดจ้าง 15 recent views

  จัดซื้อจัดจ้างกรมป่าไม้ จัดซื้อจัดจ้างสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ราคากลางในระบบ e-GP ผู้ชนะการเสนอราคา
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 22 recent views

  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2560-2579 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • ภารกิจหน้าที่ 22 recent views

  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีภารกิจหน้าที่ ดังนี้ 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านป่าไม้ และความหลากหลายทางขีวภาพแบบบูรณาการ 2. พัฒนาศักยภาพผลการวิจัยด้านป่าไม้...
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • ข้อมูลผู้บริหาร 26 recent views

  ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • โครงสร้างองค์กร 24 recent views

  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้มีการแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามอำนาจการบริหาร โดยมีหน่วยงานที่ตั้งส่วนกลาง และหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ส่วนภูมิภาค
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 17 กุมภาพันธ์ 2565
 • ชุดข้อมูลการขอใช้เครื่องพล็อตเตอร์ศูนย์สารสนเทศ 27 recent views

  ศทส. ให้บริการพิมพ์แผ่นภาพขนาดใหญ่ A0 - A4 โดยผ่านแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องพล็อตเตอร์ศูนย์สารสนเทศ ส่วนระบบสารสนทเทศและภูมิสารสนเทศ รับผิดชอบ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กุมภาพันธ์ 2565
 • รายชื่อผู้ขอสร้างเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ forest.go.th 50 recent views

  แฟ้มข้อมูลรายชื่อผู้ขอสร้างเว็บไซต์ภายใต้โดเมน www.forest.go.th
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กุมภาพันธ์ 2565
 • รายชื่อผู้ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร 62 recent views

  เป็บการเก็บแบบฟอร์มการขอใช้งาน Username ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร gis.forest.go.th โดยแยกเป็นการเก็บ 2 ลักษณะ 1. เก็บแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ ผู้รับผิดชอบคุณจิราภรณ์...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กุมภาพันธ์ 2565
 • รายชื่อผู้ขอใช้ E-mail address ของกรมป่าไม้ 59 recent views

  ศทส. ปม. มีหน้าที่ให้บริการเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ในการเปิดใช้งาน Email Address ในนามของกรมป่าไม้ โดยศทส. ได้เป็นผู้ดูแลระบบ Mail.go.th ในส่วนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กุมภาพันธ์ 2565
 • ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบ MODIS 340 recent views

  ข้อมูลจัดความร้อนจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 27 มกราคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).