• ชนิดพันธุ์แมลงที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 22 total views 5 recent views

  ชนิดพันธุ์แมลงที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 15 ธันวาคม 2566
 • ชนิดพันธุ์พืชที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 28 total views 2 recent views

  ชนิดพันธุ์พืชที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 15 ธันวาคม 2566
 • ชนิดพันธุ์สัตว์ที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 24 total views 4 recent views

  ชนิดพันธุ์สัตว์ที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 15 ธันวาคม 2566
 • การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า 38 total views 4 recent views

  การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ได้แก่ เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน การชลประทาน การไฟฟ้า การเหมืองแร่ ทางศาสนา การขุดดินทราย...
  กองการอนุญาต 27 พฤศจิกายน 2566
 • การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ 22 total views 2 recent views

  การอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545
  กองการอนุญาต 24 พฤศจิกายน 2566
 • การแจกจ่ายกล้าไม้ 94 total views 4 recent views

  บันทึกการแจกจ่ายกล้าไม้ของหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ สามารถให้บริการแจกกล้าไม้ผ่านการจองผ่านระบบ (สำหรับหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ที่มีความพร้อม)
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 17 พฤศจิกายน 2566
 • สื่อวีดิทัศน์วนเกษตรยั่งยืน 1327 total views 34 recent views

  สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในด้านวนเกษตรยั่งยืน มีอยู่ 8 ตอน ในรูปแบบวิดีทัศน์ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ YouTube
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 9 พฤศจิกายน 2566
 • ที่อยู่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัด 220 total views 9 recent views

  ข้อมูลรายชื่อหน่วยงาน ทื่ต้ัง และเบอร์โทรติดต่อสำหรับการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ของกรมป่าไม้
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 8 พฤศจิกายน 2566
 • เกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกล้าไม้ 155 total views 6 recent views

  เกร็ดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกล้าไม้
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 8 พฤศจิกายน 2566
 • สถิติป่าไม้ 151 total views 3 recent views

  รวมหนังสือสถิติกรมป่าไม้ ตั้งแต่ สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2539 (1996) - ปัจจุบัน
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 พฤศจิกายน 2566
 • คลังความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาไม้เพื่อเศรษฐกิจ 42 total views 5 recent views

  โครงการวิจัยและพัฒนาไม้หอมแก่นจันทร์เพื่อการค้า, ไม้เทพทาโรเพื่อเศรษฐกิจ คู่มือการศึกษาวิจัยเพื่อการปลูกไม้เศรษฐกิจ เป็นต้น
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 26 ตุลาคม 2566
 • คลังความรู้เรื่องไม้สน 22 total views 3 recent views

  การปรับปรุงพันธุ์ไม้สนในประเทศไทย
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 26 ตุลาคม 2566
 • คลังความรู้เรื่องไม้สัก 1571 total views 58 recent views

  คลังความรู้ด้านไม้สัก 1. องค์ความรู้ไม้สักไทย 2. โรคและแมลงศัตรูสัก 3. การปลูกและการจัดการสวนป่าสัก 4. การขยายพันธุ์สัก 5. เมล็ดและการเพาะเมล็ดสัก 6....
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 26 ตุลาคม 2566
 • คลังความรู้เรื่องเห็ด 28 total views 6 recent views

  เห็ดโคนกับปลวกและการเพาะเลี้ยงเห็ดโคน 2. เห็ดราทำลายไม้ 3. เห็ดในตระกร้าของวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 26 ตุลาคม 2566
 • ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 1310 total views 46 recent views

  ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมป่าไม้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
  สำนักบริหารกลาง 25 ตุลาคม 2566
 • เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสวนป่า 183 total views 19 recent views

  การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นการขึ้นทะเบียนด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการทำไม้ที่ปลูก เช่น การตัดโค่น...
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 25 ตุลาคม 2566
 • ต้นไม้ในแปลงสวนป่าที่ขึ้นทะเบียน 48 total views 6 recent views

  จำนวนต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสวนป่าในแต่ละพื้นที่
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 25 ตุลาคม 2566
 • แปลงสวนป่าท่ีขึ้นทะเบียน 46 total views 6 recent views

  จำนวนแปลงของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนสวนป่าในแต่ละพื้นที่
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 25 ตุลาคม 2566
 • เนื้อที่สวนป่าที่ขึ้นทะเบียน 55 total views 6 recent views

  จำนวนเนื้อที่ของเกษตรการีท่ได้ขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลนืในแต่ละพื้นที่
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 25 ตุลาคม 2566
 • ระเบียบว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ 116 total views 6 recent views

  ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2562
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 25 ตุลาคม 2566
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 63 total views 12 recent views

  การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 ตุลาคม 2566
 • ข้อมูลพื้นที่ผลการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 170 total views 7 recent views

  พื้นที่โครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมโดยสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ที่ปลูกในพื้นที่เอกชน
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 14 กันยายน 2566
 • รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ 320 total views 28 recent views

  โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน...
  สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 14 กันยายน 2566
 • รายชื่อผู้บริหารกรมป่าไม้ ( ไทย/อังกฤษ ) 2338 total views 64 recent views

  รายชื่อผู้บริหารกรมป่าไม้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  สำนักบริหารกลาง 14 กันยายน 2566
 • สถิติการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 209 total views 14 recent views

  พระราชบัญญํติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 14 กันยายน 2566
 • รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรร... 593 total views 19 recent views

  รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 4
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 8 กันยายน 2566
 • ภารกิจหน้าที่และโครงสร้างองค์กร 195 total views 5 recent views

  ภารกิจหน้าที่และโครงสร้างของสำนักจัดการป่าชุมชน
  สำนักจัดการป่าชุมชน 5 กันยายน 2566
 • ภารกิจหน้าที่ 1176 total views 32 recent views

  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีภารกิจหน้าที่ ดังนี้ 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านป่าไม้ และความหลากหลายทางขีวภาพแบบบูรณาการ 2. พัฒนาศักยภาพผลการวิจัยด้านป่าไม้...
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 สิงหาคม 2566
 • ข้อมูลผู้บริหาร 1290 total views 25 recent views

  ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 สิงหาคม 2566
 • จัดซื้อจัดจ้าง 834 total views 20 recent views

  จัดซื้อจัดจ้างกรมป่าไม้ จัดซื้อจัดจ้างสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ราคากลางในระบบ e-GP ผู้ชนะการเสนอราคา
  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 18 สิงหาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).